Fazarea Proiectului "Extinderea şi Modernizarea Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în județul Arad"

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
        
Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziție al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Național pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de țară, concentrându-se asupra creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficiență energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.
Prioritățile de finanțare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel național: Infrastructura şi Resursele.     
POIM finanțează activități din patru sectoare: infrastructura de transport, protecția mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficiență energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,6 mld. Euro, din care:     
     • 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune
     • 2,28 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională
     • 2,41 mld. Euro Cofinanțare
În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POIM au fost stabilite 8 Axe Prioritare.

Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Suma alocată – 2.892.443.785,00 Euro

Obiective specifice
3.1     Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România
3.2     Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

POIM pentru Arad
În cadrul acestui obiectiv specific al POIM, Compania de Apă Arad are în prezent în implementare 2 proiecte:

Fazarea proiectului Extinderea şi Modernizarea Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată în județul Arad – Cod SMIS 2014+ 106974

Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare şi a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020 – Cod SMIS 2014+ 106397

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune
• Uniunea Europeană
• Guvernul României
• Instrumente Structurale 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României